Night mode

Genshin Impact Final Closed Beta Launches July 2